Skip to main content

Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

In het doelgroep expertisecentrum van WZH Nieuw Berkendael wordt langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN) aangeboden. Dit gebeurt volgens een LIN-programma vastgesteld door EENnacoma en is voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Dit programma heeft als doel om het bewustzijn te herstellen.

Programma LIN-Revalidatie maximaal 2 jaar.
Het programma start wanneer een cliënt bij ons komt revalideren. De cliënt kan het programma volgen tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van het hersenletsel. Soms wordt eerder besloten te stoppen met het programma. Dit gebeurt wanneer er langere tijd geen verandering wordt gezien in het bewustzijn. Dit doen wij altijd na uitvoerig overleg met de naaste(n). Ook stopt het programma wanneer de cliënt volledig bewustzijn heeft bereikt. De cliënt zal dan volgens een ander programma verder revalideren. Tijdens dat proces blijft de cliënt op dezelfde afdeling.

De langdurige intensieve revalidatie bestaat uit 5 fasen:

1. Aanmelding en pre-opname

In deze fase verzamelen zorgprofessionals aanvullende informatie over uw naaste. Samen met u stellen zorgprofessionals op basis van deze informatie een passend en individueel behandelplan op.

2. Opname en observatie

In deze fase verzamelen zorgprofessionals aanvullende informatie over de cliënt. Met deze informatie stellen zij samen met de familie en/of naaste(n) van de cliënt een passend en individueel behandelplan op.

3. Behandeling

De behandelfase is gericht op het herstel van bewustzijn van de cliënt aan de hand van het zorgprogramma LIN. Ook wordt in deze fase alvast gekeken naar mogelijkheden voor het vervolgtraject (ontslag en nazorg). Het vervolgtraject hangt af van de mate van bewustzijn van de cliënt. Bij herstel van bewustzijn kijken zorgprofessionals samen met de naaste(n) naar een (medisch) specialistische revalidatieomgeving. Als herstel uitblijft is het vervolg een woonvorm met een zorgprogramma voor chronische zorg of (kortdurende) palliatieve zorg.

Daarnaast biedt het doelgroep expertisecentrum diverse complementaire interventies op maat, om het comfort en algemeen welbevinden te bevorderen. Het behandel- en zorgprogramma loopt tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van letsel.

4. Herkenbaarheid

Wat een cliënt waarneemt is niet altijd duidelijk. Het doelgroep expertisecentrum gaat ervan uit dat een herkenbare omgeving een positieve invloed heeft op mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens het programma sluiten we daarom aan op interesses en gewoonten van de cliënt. We vragen familie om hierbij te helpen, door over de levensloop te vertellen en bijvoorbeeld foto’s en persoonlijke spullen mee te nemen. Ook betrekken we familie waar mogelijk bij de uitvoer van het programma.

5. Ontslag- en nazorg

Bij herstel van het bewustzijn kan een cliënt in WZH Nieuw Berkendael blijven revalideren. De zorgprofessionals kijken met de cliënt en de naaste naar passende revalidatiedoelen. Wanneer dat aan de orde is kan er naar een andere revalidatiesetting worden gekeken, zoals (medisch) specialistische revalidatie.

Samenwerken met familie of naasten van cliënten
Wij vinden het belangrijk om met familie of naasten samen te werken en hebben ook voor u om aandacht te hebben voor naasten en familie, zo kunt u geregeld meekijken bij de zorg of therapie en er is regelmatig informeel contact met u belangrijke beslissingen nemen we zoveel mogelijk samen.

Tijdens het behandelprogramma maken we afspraken met u over uw betrokkenheid bij de behandeling.

In overleg met u en het zorgteam kijken we bijvoorbeeld hoe uw naaste langer en beter in een aangepaste rolstoel kan zitten en/of een adembuisje in de keel en/of katheters verwijderd kan worden.

Diagnosticeren van het bewustzijnsniveau

Het bewustzijnsniveau wordt bepaald aan de hand van een observatieschaal, de zogenaamde Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R). De specialisten beoordelen de cliënt op zes functies:

• De auditieve functie
• De visuele functie
• De motorische functie
• De orale reflexen en reactie op spraak
• Communicatie
• Waaktoestand

Contact en informatie voor specialisten, artsen

Medisch specialisten die meer informatie willen hebben over de behandelmogelijkheden van WZH van hun cliënten kunnen via de Klantbemiddeling Centraal (070 756 18 00 of 070 756 16 00) contact opnemen met onze specialist ouderengeneeskunde.

Contact en informatie voor naasten

Naasten van mensen met een bewustzijnsstoornis na coma niet-responsief waaksyndroom tot verlaagd bewustzijn) kunnen ook met vragen over het zorg- en behandelprogramma van WZH terecht bij de Klantbemiddeling Centraal. Dit kan telefonisch via 070 756 18 00 of door het contactformulier in te vullen.