Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in zorg aan mensen met zeer ernstig hersenletsel na coma.

Wanneer iemand in coma na 4 tot 6 weken niet bij bewustzijn komt, noemen we dit Langdurige Bewustzijnsstoornissen (LBS). LBS is te onderscheiden in 2 categorieën, niet-responsief waaksyndroom (NWS) en Minimaal bewustzijn (MCS). WZH Nieuw Berkendael biedt deze mensen specialistische zorg en behandeling volgens het meest recente zorgprogramma Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN). Dit programma heeft als doel om het bewustzijn te herstellen.

In overleg met de naasten van cliënten en het gehele multidisciplinaire team wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe zij zo snel mogelijk steeds langere periodes in een aangepaste rolstoel kunnen zitten en of de tracheacanule (adembuisje in de keel) en/of katheters kunnen worden verwijderd.

Tijdens het behandelprogramma worden ook met de naasten van cliënten afspraken gemaakt over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de behandeling.

Het LIN zorgprogramma bestaat uit de volgende fasen:

Opname en observatie

In deze fase verzamelen zorgprofessionals aanvullende informatie over uw naaste. Samen met u stellen zorgprofessionals op basis van deze informatie een passend en individueel behandelplan op.

Behandeling

De behandelfase is gericht op het herstel van bewustzijn van uw naaste. Ook wordt in deze fase alvast gekeken naar mogelijkheden voor het vervolgtraject (ontslag en nazorg). Het vervolgtraject hangt af van de mate van bewustzijn van uw naaste. Bij herstel van bewustzijn kijken zorgprofessionals samen met u naar een (medisch) specialistische revalidatieomgeving. Bij uitblijven van herstel is het vervolg een woonvorm met een behandelplan voor chronische (langdurige) zorg of (kortdurende) palliatieve zorg.

Daarnaast worden er op maat verschillende complementaire interventies aangeboden ter bevordering van het comfort en algemeen welbevinden. De duur van het behandel- en zorgprogramma kan 2 jaar na het ontstaan van letsel zijn.

Herkenbaarheid

Wat een cliënt waarneemt is niet altijd duidelijk. We gaan er in elk geval vanuit dat een herkenbare omgeving een positieve invloed heeft op mensen met niet aangeboren hersenletsel. Tijdens het programma sluiten we daarom aan op interesses en gewoonten van de cliënt. We vragen familie om hierbij te helpen, door over de levensloop te vertellen en door bijvoorbeeld foto’s en persoonlijke spullen mee te nemen. Ook zullen we familie waar mogelijk betrekken bij de uitvoer van delen van het programma.

Ontslag- en nazorg

De ontslagfase is gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van de overdracht naar een andere woonomgeving of organisatie voor chronische zorg of palliatieve zorg.

Het programma start wanneer uw naaste bij ons komt revalideren. Uw naaste kan het programma volgen tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van het hersenletsel. Soms wordt echter eerder besloten te stoppen met het programma. Dit gebeurt wanneer er langere tijd geen verandering wordt gezien in het bewustzijn. Dit gebeurt altijd na uitvoerig overleg met u als naasten. Ook stopt het programma wanneer uw naaste volledig bewustzijn bereikt heeft. Uw naaste zal dan volgens een ander programma verder revalideren en blijft op dezelfde afdeling.

Wij vinden het belangrijk om met naasten samen te werken en aandacht te hebben voor naasten. Zo kunt u geregeld meekijken bij de zorg of therapie en zal er daarnaast geregeld informeel contact zijn tussen naasten en medewerkers. Belangrijke beslissingen nemen we zoveel mogelijk gezamenlijk.

Contact en informatie voor specialisten, artsen

Medisch specialisten die meer informatie willen hebben over de behandelmogelijkheden van WZH van hun cliënten kunnen via de Klantbemiddeling Centraal (070 756 18 00 of 070 756 16 00) contact opnemen met onze specialist ouderengeneeskunde.

Contact en informatie voor naasten

Naasten van mensen met een bewustzijnsstoornis na coma niet-responsief waaksyndroom tot verlaagd bewustzijn) kunnen ook met vragen over het zorg- en behandelprogramma van WZH terecht bij de Klantbemiddeling Centraal. Dit kan telefonisch via 070 756 18 00 of door het contactformulier in te vullen.

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden