WoonZorgcentra Haaglanden verbaasd over plaats op lijst IGZ

Op 5 juli jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een lijst met namen gepubliceerd van de 150 zorginstellingen die het afgelopen jaar extra toezicht hebben gekregen. WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) staat vermeld als een van de elf organisaties waar IGZ Intensief vervolgtoezicht op gaat houden. WZH staat niet onder verscherpt toezicht.

Op basis van de rapporten, die IGZ eerder met WZH gedeeld had, was er voor WZH geen reden om aan te nemen dat zij zou voorkomen op de lijst van zorginstellingen die in de categorie Intensief vervolgtoezicht zou vallen. IGZ was niet bereikbaar voor een toelichting, waarna WZH bezwaar heeft ingediend tegen de indeling in categorie 1 (Intensief vervolgtoezicht). Naar aanleiding van de bezoeken en rapporten van IGZ zijn plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd met als resultaat dat inmiddels alle in de lijst voorkomende toezichttrajecten voor de bezochte WZH locaties op positieve wijze zijn afgerond. Helaas baseert IGZ zich op verouderde informatie tot 15 maart 2016.

WZH is dan ook verbaasd over de gang van zaken. Er is regelmatig contact waarin door IGZ is aangegeven dat ze tevreden is met de wijze waarop aan de door hen geconstateerde verbeterpunten gewerkt wordt. WZH is van mening dat de huidige handelswijze van IGZ weinig constructief is en bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid zowel bij cliënten, mantelzorgers als medewerkers. Dit veroorzaakt onzekerheid en onrust. Deze werkwijze staat in schril contrast met het programma Waardigheid & Trots waarin gezamenlijk gewerkt wordt vanuit de positieve insteek aan kwaliteitsverbetering. WZH neemt, als een van de koploperinstellingen binnen onze sector, deel aan Waardigheid & Trots.

Op deze wijze in het nieuws komen, komt hard aan. Met name bij onze medewerkers. We hebben veel vertrouwen in hun motivatie en waardering voor hun inspanningen in het verzorgen van onze cliënten die steeds zwaardere zorg nodig hebben.

Inmiddels is toegezegd door IGZ dat er een gesprek c.q. toelichting komt over de indeling en de gang van zaken. WZH ziet dit in vertrouwen tegemoet en bepaalt aan de hand daarvan de vervolgstappen. 

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden