IGZ spreekt vertrouwen uit in WZH

31 oktober 2016

Op grond van de hertoetsbezoeken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) afgelopen periode aan WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bracht, spreekt zij het vertrouwen in de zorgorganisatie uit. WZH staat daarmee op de geactualiseerde IGZ-lijst, die eind oktober wordt gepubliceerd, niet meer ingedeeld in categorie 1 (intensief vervolgtoezicht).

Medicatieveiligheid

De Inspectie bracht zes bezoeken aan WZH. Naar aanleiding van de eerder aangenomen motie van de Tweede Kamer, waren drie van deze bezoeken gericht op het controleren van de medicatieveiligheid. Uit deze bezoeken is gebleken dat WZH voldoet aan alle door de Inspectie gecontroleerde normen. De Inspectie gaf na afloop van de bezoeken aan de ontwikkel- en verbeterkracht van WZH te zien en plaatst WZH in categorie 2 (vervolgtoezicht).

Ruimte voor verbetering

Uit de bezoeken blijkt ook dat er op een aantal punten ruimte voor verbetering blijft. WZH besteedt de komende tijd extra aandacht aan het ‘rapporteren op doelen in het cliëntdossier’ en het optimaliseren van de verantwoording rondom ‘toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen’. WZH rapporteert eind dit jaar hoe de organisatie e.e.a. heeft aangepakt en geborgd.

Beeldvorming

De publicatie van de IGZ-lijst - met de daarin gehanteerde ranking - heeft een niet correct en misleidend beeld doen ontstaan van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Het is van belang om gegevens in de juiste context te plaatsen. Zoals de Staatssecretaris stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 oktober: “Ik hecht er aan te benadrukken dat de lijst die de IGZ op 6 juli jongstleden openbaar heeft gemaakt, geen zwarte lijst van onder de maat presterende verpleeghuizen is. (….) Bij publicatie en interpretatie is derhalve grote zorgvuldigheid geboden.”

WZH gaat door op de ingeslagen weg en werkt verder aan kwaliteitsverbetering vanuit een positieve insteek.

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden