print deze pagina

Organisatie WZH

Met 12 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio. Op deze pagina vindt u de kerncijfers van WZH en kunt U de Governance Code inzien. Voor meer feiten en cijfers raadpleegt u ons jaardocument 2016.

Omzet

In 2016 bedroeg de omzet van WoonZorgcentra Haaglanden ruim 131 miljoen euro.

Medewerkers

Er werken ruim 2.390 mensen bij WZH, die samen meer dan 1.400 FTE invullen. De medewerkers worden bijgestaan door 758 vrijwilligers.

Bestuurdersteam WoonZorgcentra Haaglanden

De primaire taak van het bestuurdersteam is leiding geven aan de organisatie; realisering van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat, naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, het risicobeheer en de financiering van WZH. Download het WZH Organogram

Bestuurders:

Dhr. E. H. J. (Evert) de Glint
Mw. P. (Patricia) Huijbregts 

Directeuren:

Mw. M. (Mieke) van Gorcom
Dhr. N.E.A. (Nico) Slemmer

Raad van Toezicht WoonZorgcentra Haaglanden

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen WZH. De Raad van Toezicht vervult een raadgevende en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Voor de ontwikkeling van WZH als zorginstelling is samenwerking met andere sectoren van groot belang. Die gedachte is terug te vinden in de samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • Dhr. W. (Willem) Riegman RA, Accountancy
  • Dhr. D. (Dirk) Pekelharing, HRM
  • Dhr. H. (Hendrik) Beelen MCM, Bestuur en directie in de zorg
  • Dhr. ir. P.S.M. (Peter) Ruigrok, Vastgoed
  • Mw. A.C.M. (Anky) Atzema, Kwaliteit en veiligheid van zorg en behandeling

Lees ook het reglement voor de Raad van Toezicht en commissies.

Governance Code

Transparantie in de organisatiestructuur, de bestuurlijke verhoudingen, het toezicht en de bedrijfsvoering heeft bij WZH hoge prioriteit. Vanuit de overheid en wet- en regelgeving zijn de Code Tabaksblat en de Zorgbrede Governance Code ontwikkeld. WZH voldoet aan de in deze codes gestelde vereisten. 

Beleid dialoog met belanghebbenden

WZH heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met belanghebbenden die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. 

ANBI

WZH is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat WZH is erkend als goed doel en volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen giften of uitkeringen die in het algemeen belang worden gedaan. De wijze waarop WZH omgaat met fondsenwerving, het beheer, de besteding en de verantwoording ervan wordt toegelicht in Het beleidsdocument ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).